szukaj na stronie:  
MENU :
Urząd Pracy
Standardy Usług Rynku Pracy
Aktywne formy pomocy
Szkolenia
Poradnictwo zawodowe
Programy Unijne
Przetargi
Stopa bezrobocia
Liczba bezrobotnych
Linki
Galeria
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach, ul. Legnicka 15, 59-100 Polkowice
Sekretariat : tel. 076 746 52 50

e-mail : wrpo@praca.gov.pl
strona www : http://www.pup.polkowice.pl

Kontakt z administratorem strony :
michal.banaszkiewicz@pup.polkowice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy       


Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182) przetwarza dane osobowe osób  zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zmianami).

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest  Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.DLA BEZROBOTNEGO DLA PRACODAWCY KONTAKT
Kto może być bezrobotnym
Kwota zasiłku, długość pobierania
Zasiłek dla bezrobotnych i dodatek aktywizacyjny
Obowiązki bezrobotnego
Utrata statusu osoby bezrobotnej
Przyznanie i odmowa przyznania prawa do zasiłku
Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego w krajach UE, EOG i Szwajcarii.
Jak uzyskać status osoby bezrobotnej.
 

Staże
Prace interwencyjne
Prace społecznie użyteczne
Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy
INFORMACJE O ZGŁOSZENIU OFERTY PRACY
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Polkowicach
ul. Legnicka 15
59-100 Polkowice
Sekretariat : tel. 076 746 52 50
fax. 076 746 52 53
e-mail : wrpo@praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów :
poniedziałek-piątek 8.00 - 14.00